Naše služby v oblasti počítačových sietí

V súčasnej dobe predstavuje informácia pre spoločnosť jednu z najdôležitejších hodnôt. Celé desaťročia sa snažíme zdokonaľovať prostriedky slúžiace na prenos informácie neverbálnou formou na rôzne vzdialenosti. Dnes je situácia taká, že takmer každý z nás používa osobný počítač a každodenne prichádza do kontaktu s rozličnými typmi dátových sietí. Preto je dôležité, aby Vaše informácie putovali rýchlo, spoľahlivo a v prvom rade bezpečne. Spoločnosť Alarm System, s.r.o. sa zaoberá projektovaním a realizáciou moderných komunikačných sietí na rôznych úrovniach. Našou prioritou je vytvárať riešenia, ktoré sa plne prispôsobia podmienkam a požiadavkám našich zákazníkov. Pri návrhu každého projektu kladieme dôraz na stabilitu, rýchlosť, bezpečnosť a rozšíriteľnosť dátovej siete.

Aké typy dátových sietí vieme realizovať?

 • Metalické siete
 • Optické siete
 • Bezdrôtové siete

Vieme vytvárať:

 • Lokálne dátové siete (LAN)
 • Metropolitné dátové siete (MAN)
 • Zabezpečené privátne siete
 • Prepojenie viacerých lokálnych sietí prostredníctvom internetu
 • Implementujeme dátové siete do zabezpečovacích, kamerových a požiarnych systémov

Našim cieľom je, aby zákazníci boli dlhodobo spokojní s nami vytvorenými riešeniami. Aby ste boli spokojný, je potrebné, aby dátová sieť bola spoľahlivá a mali ste s ňou čo najmenšie starosti, čomu podlieha samozrejme aj výber jednotlivých zariadení. Snažíme sa ponúkať iba najspoľahlivejšie zariadenia od známych výrobcov v oblasti dátových sietí, ako je CISCO, 3COM a pod. Tieto zariadenia predstavujú spočiatku vyššie investície, ale z vlastných skúseností vieme, že takáto investícia sa vždy oplatí, pretože tieto zariadenia majú minimálnu poruchovosť a široké možnosti manažovania a dohľadu nad dátovou sieťou.

Počítačové siete - základné informácie

Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení.

Kategorizácia počítačových sietí:

1. Podľa veľkosti:

 • Personal area network (PAN) - veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku ...) spája zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).
 • Local area network (LAN) – lokálna počítačová sieť. Spájajú uzly (počítače) v rámci malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia hlavne pre zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ... LAN sú obvykle v súkromnej správe, je tvorená jedným káblovým systémom (alebo iným prenosovým prostriedkom - rádiové vlny a pod.). Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s.
 • Metropolitan area network (MAN) – metropolitná sieť. Sieť tohoto typu prepája lokálne siete v mestskej zástavbe - obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky km. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich predĺžením, zvýšením počtu uzlov, zvýšením prenosovej rýchlosti. Rýchlosť v MAN býva vysoká, ale charakterom sa radí k sietiam LAN. Siete môžu byť súkromné , ale i verejné a prenajímané.
 • Wide area network (WAN) – rozsiahla sieť. Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta. Rozľahlé siete umožňujú komunikáciu na veľké vzdialenosti. obvykle bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete. Prenosové rýchlosti sa veľmi líšia podľa typu siete. Začínajú na desiatkach kbit/s, ale dosahujú aj rádovo Gbit/s. Klasickým príkladom takejto siete je Internet.

2. Podľa funkčného vzťahu:

 • Client-server - Server poskytuje služby staniciam – klientom (workstation, pracovná stanica). Serverov môže byť viacero typov podľa typu poskytovaných služieb - súborový server, tlačový server, poštový server, www server, ftp server. Nemusí platiť vzťah, že jeden server je jeden počítač. Na jednom fyzickom počítači môže existovať viacero serverov.
 • Peer-to-peer - Termín pochádza z angličtiny a znamená „rovný k rovnému“, označuje sa tiež ako p2p sieť. Každá stanica v sieti môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň, mechaniku ...) na zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Tento typ siete obvykle nemá centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám. Zdieľanie prostriedkov je možné aj cez internet.

3. Podľa topológie:

Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím týchto aktívnych prvkov. Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:

 • Zbernicová topológia siete - ak sú zapojené za sebou pozdĺž jediného kábla (segmentu)
 • Hviezdicová topológia siete - ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu (rozbočovača)
 • Prstencová topológia siete - ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec

Základné časti siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí - hardware - zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.

 • Samotné počítače (servery a pracovné stanice ...)
 • Smerovače (router)
 • Prepínače (switch)
 • Koncentrátory a rozbočovače (hub)
 • Sieťové mosty (bridge)
 • Meniče rozhraní (mediakonvertory)
 • Bezpečnostné zábrany (firewall)
 • Opakovače (repeater)
 • Modulátory/demodulátory (modem)
 • Vysielače/prijímače (transceiver)
 • Káble (metalické, optické ....)

a software - programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.

 • Sieťový operačný systém
 • Aplikácie schopné využívať prostriedky systému, určené k sieťovej komunikácii

Význam počítačových sietí:

 • Zdieľanie údajov - vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčasne.
 • Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
 • Zvýšenie spoľahlivosti systému - v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a systém môže pracovať ďalej.

Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Optické siete

Čo je to optická sieť?

Technológia optických vlákien charakterizuje využitie svetla na prenos dát po sklenených alebo plastových vláknach. Optický kábel sa skladá z jedného alebo viacerých vlákien, pričom každé z nich je schopné prenášať informáciu modulovanú do podoby svetelných vĺn. Vláknová optika má v porovnaní s tradičným metalickým vedením celý rad výhod. Možno medzi ne zaradiť najmä väčšiu šírku pásma, čo predstavuje možnosť prenášať väčšie množstvo dát. Signál putujúci po optických vláknach je takisto podstatne menej náchylný na rušenie, vlákna sú oveľa tenšie a ľahšie než klasické drôty. Dáta sa po nich môžu prenášať digitálne, v ich prirodzenej forme, teda nie analógovo, ako je to bežné. Najväčšia nevýhoda technológie optických vlákien je to, že káble sú viac náchylné na poškodenie (sú krehké), navyše je ťažké prepojiť dve vlákna (len pomocou špeciálnych zváračiek). Vláknová optika sa v súčasnosti často používa na inštaláciu LAN (Local Area Networks). Aj telekomunikačné spoločnosti už intenzívne nahrádzajú tradičné telefónne linky optickými káblami. Je viac než pravdepodobné, že v budúcnosti bude celá komunikácia prebiehať po optických sieťach.

Vláknová technológia umožňuje firmám tzv. future proof siete. Tento termín sa používa z toho dôvodu, že optické vlákno má teoreticky nekonečnú šírku pásma. Šírka pásma je veličina charakterizujúca prenosovú kapacitu média. Čím je väčšia, tým viac dát a informácií umožňuje vlákno preniesť. Medené vedenie naráža na svoje hranice tak v šírke pásma, ako aj dĺžke vedenia, čo nie je žiaduce. V súčasnosti sa po dne Atlantického oceánu vinie niekoľko optických káblov spájajúcich dva kontinenty. Latencia typického vlákna, ktorú možno namerať medzi Britániou a Spojenými štátmi, je okolo 100 ms. Tu sa už dá pozorovať „pomalosť“ svetla v optickom vlákne (približne 200 000 km/s). Latencia obdobnej linky realizovanej satelitným spojením má meškanie asi 1 s.

V súčasnosti sa optické vlákna využívajú v troch hlavných oblastiach: WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) a LAN (Local Area Network). Služby spojené s WAN, teda premostením veľkých vzdialeností pomocou sietí s optickými káblami, poskytuje mnoho firiem. Pre prebiehajúci konkurenčný boj možno sledovať trvalý pokles poplatkov za konektivitu, zatiaľ čo kvalita služieb rapídne stúpa. V mnohých prípadoch, keď telekomunikačné spoločnosti nevlastnia optickú infraštruktúru, ktorú by potrebovali, si ju môžu jednoducho prenajať od tretej strany. Nezriedka si veľké firmy alebo telekomunikační poskytovatelia prenajmú dark fiber (optický kábel, ktorému chýba konektivita – koncové body –, a tak neprenáša nijaký signál) a spojenie zaistia sami. Má to samozrejme svoje výhody i nevýhody. Prenájom linky je lacnejší a v prípade potreby možno technológiu používanú na strane nájomníka upgradovať bez zvýšenia nákladov na prenájom. Negatívnym aspektom prenájmu dark fiber je nevyhnutnosť značnej počiatočnej investície do technológie a ľudských zdrojov tak, aby služba bez problémov fungovala.

Pod MAN alebo metropolitnou sieťou rozumieme prepojenie veľkých územných plôch, napríklad miest alebo ich častí. V novo budovaných kancelárskych komplexoch môže MAN dosahovať až ku koncovému používateľovi bez väčších problémov, pretože stavitelia na túto možnosť myslia už pri projektovaní. MAN je sieť pokrývajúca oveľa väčšiu plochu než typická LAN, ktorá nie je taká rozsiahla. Väčšina veľkých a stredne veľkých miest na Slovensku a Česku má optickovláknové MAN. Univerzity a výskumné inštitúcie používajú MAN na vzájomné prepojenie.

Optické vlákno získalo popularitu na použitie v LAN vtedy, keď spoločnosti vyrábajúce sieťové prvky uviedli na trh routery a switche s kapacitou 1 Gb/s. Nasledovalo zvýšenie na 10 Gb za sekundu. Prirodzeným spôsobom prepojenia týchto vysokokapacitných zariadení je optické vlákno. Pre LAN vo veľkých firmách umožňuje 10-gigabitový eternet sieťovým správcom škálovať eternetové siete od 10 Mb/s cez 100 MB/s alebo 1000 Mb/s až do 10 000 Mb/s tak, aby bola vždy dosiahnutá rovnováha medzi nákladmi a zvýšením výkonu siete. V každom prípade vo všeobecnosti platí, že sieťové rýchlosti na spojeniach backbone by mali byť aspoň 10-krát vyššie než rýchlosť k desktopu. Pre poskytovateľov metropolitných a WAN aplikácií bude 10-gigabitový eternet poskytovať vysoký výkon a zodpovedajúce náklady na spojenie, ktoré je jednoducho ovládateľné bežnými eternetovými nástrojmi.

Výhody optickej siete:

Oproti metalickým sieťam, majú optické siete nasledujúce výhody:

 • Veľká šírka pásma - optické nosné vlny zodpovedajú frekvenciám 1013 - 1016Hz, z čoho plynie obrovský potenciál prenášaných rýchlostí - prenosové pásmo je možné v niektorých prípadoch zväčšovať na už položenom kábli dodatočne (nasadením nových technológií)
 • Nízky útlm - prenos na veľké vzdialenosti bez nutnosti aktívnych "opakovačov"
 • Odolnosť voči elektromagnetickej interferencii - pri optických vláknach neexistujú presluchy a vďaka použitej technológii je ichmožnépoužiť v silne zarušenom elektromagnetickom prostredí
 • Bezpečnosť prenosu - prenášané svetlo nevyžaruje do okolia, ťažko sa dá odpočúvať a v prípade odpočuvania dôjde k poklesu signálu na koncovom zariadení,ktoré to môže detekovať
 • Dostupnosť výroby vlákien - vlákna sa vyrábajú z kremíku, ktorý nie je strategickou surovinou, pretože je ho všade dostatok
 • Prenos na veľké vzdialenosti - vzhľadom k nízkemu útlmu je možný dosah desiatky kilometrov bez zapojenia aktívnych prvkov, tak ako je tomu pri metalických sieťach. S rozvojom nových optických technológií sa ďalej vzdialenosti môžu predlžovať
 • Menší priemer a nižšia hmotnosť káblov

Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.