Licencia

Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (licencia). O udelení licencie rozhoduje miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Licencia sa vydávana desať rokov.

Podmienky prevádzkovania technických služieb na ochranu majetku a osoby ustanovuje zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006 a ktorý zrušil zákon o súkromných bezpečnostných službách, a ktorým sa zmenil a doplnil živnostenský zákon. Hlavným dôvodom, prečo bolo povoľovanie prevádzkovania technickej služby zaradené pod režim zákona o súkromnej bezpečnosti, sú bezpečnostné riziká prevádzkovania technickej služby. K zákonu o súkromnej bezpečnosti vyšla v zbierke zákonov aj vykonávacia vyhláška č.634/2005, v ktorej sú bližšie špecifikované niektoré ustanovenia zákona.

Zákon o súkromnej bezpečnosti vymedzuje technickú službu ako: vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Zákon o súkromnej bezpečnosti okrem iného upravuje podmienky vzniku oprávnenia prevádzkovať technickú službu, podmienky udelenia licencie, náležitosti žiadosti o udelenie licencie, konanie a rozhodovanie o udelení licencie, oznamovaciu povinnosť, zmeny rozhodnutia o udelení licencie, pozastavenie prevádzkovania technickej služby, zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu, odňatie licencie, povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie, po pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo po zániku oprávnenia prevádzkovať technickú službu, štátny dozor a kontrolu, a správne delikty a priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti.